دانلود رایگان


پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی بررسی می شود

دانلود رایگان پاورپوینت اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی

نوع فایل: power point
قابل ویرایش: 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
عوامل آب و ھواييگياھان تحت تاثير آب و ھوا قرار گرفته و شکل زيستي خاصي م ييابند، يعني شکل و سيماي ظاھري
آنھا تا حدي تابع آب و ھواي محيطشان م يشود و در اين صورت م يتوانند کم و بيش از تقسيمات کلي
آب و ھوايي موثر واقع شوند. بديھي است درختان و جنگلھا ھمواره بر اثر تعريق ، مقدار متنابھي بخار
آب دفع م يکنند و بر مقدار بخار آب جو به ميزان قابل ملاحظ هاي م يافزايند. در اين صورت مناطق
جنگلي ھمواره در اثر باران مشروب م يشوند و داراي آب و ھواي مرطو باند. ھر قدر تعداد درخت در
محيطي کمتر باشد و به جاي آن بوت هھاي گياه و چمنزار سطح خاک را بپوشاند، به ھمان نسبت از
بارندگي محيط و رطوبت زمين کاسته م يشود.
دما و بارندگي از عوامل اقليمي مھمي ھستند که ظھور گون هھاي مختلف گياھي و رويش آنھا را تعيين
م يکنند. دما بر فعاليتھاي تعرق ، تنفس ، رويش ، رشد و توليد مثل تاثير مي گذارد. بارندگي ساليانه
عامل اصلي در تعيين انتشار گياھان است. بطور کلي جنگلھا ، نواحي پرباران را اشغال م يکنند.
صحراھا در نواحي کم باران ديده م يشوند و علفزارھا در نواحي داراي بارندگي متوسط وجود دارند. نور
سومين عامل اقليمي مھمي است که در رشد گياه ، گل دادن و فتوسنتز آن تاثير بسزايي دارد.
بسياري از گون هھا نيازھاي نوري نسبتا معيني دارند. برخي از آنھا مانند رستنيھاي کف جنگل ، براي
رشد به نور کم و بعضي ديگر مانند درختان به نور زياد دارند.

فهرست مطالب واسلایدها:
چکیده مقدمه عوامل موثر بر پراکنش اقلیم و پوشش گیاهی اقلیم وپراکنش گیاهی منابعپاورپوینت


اثر


اقلیم


پراکنش


گیاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مهاجرت (word)

تحقیق در مورد بسته بندي و نقش آن در بازاريابي و فروش 4ص

تحقیق در مورد شريك بودن الزامات منبع

هزینه یابی بر مبنای هدف

تحلیل محتوای علوم دوم دبستان

پاورپوینت چالش هاي مديريت و كنترل در گروه

مقاله درباره مديريت توليد انگيزه

فایل پاورپوینت اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت

دانلود پروژه سيستم حسابداري مخابرات (word)

بررسی مجموعه های مسکونی در مشهد